ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ
 ΠΜΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΜΘ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 -2018

 

 Αναρτημένο στο διαδικτυο

Ημερομηνια:28/06/2017

Αρ.Πρωτ. 1287

 

Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανικών Πετρελαίου & Μηχανολόγων Μηχανικών παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 120 ECTS με αντικείμενο την «Νανοτεχνολογία». Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ557/17τ΄Β). Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα  και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

 

Απονεμόμενος τίτλος
ΜΔΕ στην Νανοτεχνολογία.

 

Εισακτέοι
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση
ΜΔΕ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) ανά έτος.


Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής:
(α) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής, καθώς και
αντίστοιχων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής.

(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.

(γ) Οι επί πτυχίο φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στο ΠΜΣ με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών περιλαμβάνει

α) υποβολή της υποψηφιότητας και β) συνέντευξη.

Α. Υποβολή Υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στoν παρακάτω σύνδεσμο:   http://mphil.nanotech.teiemt.gr/aitish/

1η περίοδος 14 Ιουλίου 2017 (Υποψηφιότητα για τις πρώτες υποτροφίες)

2η περίοδος  24 Σεπτεμβρίου 2017

 

Ο υποψήφιος πρέπει να προσκομήσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου (με ακριβή μέσο όρο)
4. Λοιπούς τίτλους σπουδών (σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)

5.Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
6.Δύο συστατικές επιστολές
Ότι άλλο κρίνει ο υποψήφιος απαραίτητο για την αξιολόγησή του.

 

Β.  Συνέντευξη: Οι υποψήφιοι καλούνται από τη γραμματεία σε συνέντευξη. Για την τελική κατάταξη και επιλογή συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φακέλου.

Δίδακτρα
Το ΠΜΣ είναι χωρίς δίδακτρα και η μόνη επιβάρυνση
του επιλεχθέντα είναι το κόστος υποβολής φακέλου(500 ευρώ)

Επικοινωνία και πληροφορίες

MPhil in Nanotechnology

Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology

65404 St. Lucas, Kavala, Greece

Tel.: +302510462129

Fax: +302510462148

e-mail: mphil.nano@teiemt.gr

http://  http://mphil.nanotech.teiemt.gr/

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate