Η Δ/νση Πληροφορικής και Τεχνικών Έργων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης, για την υλοποίηση της πράξης 21η/21-9-2017/Θ10οΗΔ της Συγκλήτου του ΤΕΙ ΑΜΘ (με ΑΔΑ: ΩΛΚΧ4691Ο8-Γ91, και ΑΔΑΜ: 17REQ002007771), προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού – συνοπτικού (άρθρο 117 του Ν4412/2016) για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Στεγανοποίηση δωμάτων ΦΕ1 και ΕΧΝ1-2 στο κτιριακό συγκρότημα Καβάλας.», με προϋπολογισμό 74.390,70 € (Κατηγορία οικοδομικά).

  1. Απλοποιημένη προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΑΔΑΜ
  2. Προϋπολογισμός Έργου
  3. Τεχνική περιγραφή
  4. Τιμολόγιο μελέτης
  5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ
  6. Γ.Σ.Υ. έργου
  7. Ε.ΣΥ. έργου
  8. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  9. ΤΕΥΔ Στεγανοποίηση δωμάτων ΦΕ1 και ΕΧΝ1-2 στο συγκρότημα Καβάλας

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate