Σας παρακαλώ να μας αποστείλετε την προσφορά σας, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας με τη διαδικασία της "Απευθείας Ανάθεσης" (με τα ως άνω στοιχεία), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 2.600,00€ με ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές μέχρι την Παρασκευή 14.07.2017.

Αναλυτικά η πρόσκληση.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate