Η Δ/νση Πληροφορικής και Τεχνικών Έργων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης, για την υλοποίηση της πράξης 10η/11-5-2017Θ9οΗΔ , (ΑΔΑ:7ΗΞΓ4691Ο8-9ΦΞ, και ΑΔΑΜ: 7REQ006312498), της Συγκλήτου του ΤΕΙ ΑΜΘ, προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 117 του Ν4412/2016) για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Στεγανοποίηση δωμάτων Γ και Ζ στο κτίριο της ΣΤΕΓΤΤΔ(Δράμα)», με προϋπολογισμό 41.704,72 € (Κατηγορία οικοδομικά).

 1. Απλοποιημένη προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΑΔΑΜ
 2. Προϋπολογισμός Έργου
 3. Τεχνική περιγραφή
 4. Γενική κάτοψη Δωμάτων Δράμας
 5. Τιμολόγιο μελέτης
 6. Γ.Σ.Υ. έργου
 7. Ε.ΣΥ. έργου
 8. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 9. ΤΕΥΔ_v1.0 Δωμάτων Δράμας
 10. Δικαιολογητικά Συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό
 11. Πρόσθετα τεχνικά στοιχεία επί του άρθρου ΧΡΗΣΤΗ ΝΕΤΥΔΡ.-Α-.ΝΕΟ.10

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate