Η Δ/νση Πληροφορικής και Τεχνικών Έργων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης, για την υλοποίηση της πράξης 11η/25-5-2017Θ7οΗΔ της Συγκλήτου του ΤΕΙ ΑΜΘ (με ΑΔΑ:6ΧΠ64691Ο8-ΠΡΒ, και ΑΔΑΜ:7REQ006312522), προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού – συνοπτικού (άρθρο 117 του Ν4412/2016) για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Εργασίες αναβάθμισης εστιατορίου και μαγειρείων.», με προϋπολογισμό 43.267,49 € (Κατηγορία οικοδομικά).

  1. Απλοποιημένη προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΑΔΑΜ
  2. Προϋπολογισμός Έργου
  3. Τεχνική περιγραφή
  4. WC ΑΜΕΑ Εστιατορίου
  5. Τιμολόγιο Μελέτης
  6. Γ.Σ.Υ. έργου
  7. Ε.ΣΥ. έργου
  8. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  9. ΤΕΥΔ_v1.0 Εργασίες αναβάθμισης εστιατορίου και μαγειρείων
  10. Δικαιολογητικά Συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate