Η Δ/νση Πληροφορικής και Τεχνικών Έργων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για την υλοποίηση της πράξης 30η/8-11-2018/Θ1.16ο της Συγκλήτου του ΤΕΙ ΑΜΘ (με ΑΔΑ: Ω16Τ4691Ο8-ΨΨΨ, και ΑΔΑΜ: 18REQ003986393), προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού – συνοπτικού (άρθρο 117 του Ν4412/2016) για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Στεγανοποίηση δωμάτων Α, Β, και Δ της ΣΤΕΓΤΡΟΔ (Δράμα)».

  1. Απλοποιημένη προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού στεγανοποίησης δωμάτων Α, Β, και Δ της ΣΤΕΓΤΡΟΔ ΑΔΑΜ
  2. Προϋπολογισμός στεγανοποιήσεων
  3. Τεχνική περιγραφή
  4. Τιμολόγιο μελέτης
  5. Γ.Σ.Υ. έργου
  6. Ε.ΣΥ. έργου
  7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  8. ΤΕΥΔ Στεγανοποίηση δωμάτων Α, Β, και Δ της ΣΤΕΓΤΡΟΔ (Δράμα)
  9. Τεχνικές Προδιαγραφές πολυουρίας

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate