Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχοντας υπόψη την αρ.23/30-07-2018 (θ.5ο.η.δ. ) Πράξη της Συγκλήτου και με ΑΔΑ:ΩΝΘΔ4691Ο8-ΡΤΨ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ετήσιας διάρκειας που μπορεί να ανανεώνεται και με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του Τομέα Συστημάτων Παραγωγής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αναλυτικότερα (pdf)

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate