Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας (pdf).

Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ (pdf).

Αίτηση ΣΟΧ (doc).

Υπόδειγμα κατάταξης (xls).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 07/02/2018, για 10 εργάσιμες μέρες.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate