Η Δ/νση Πληροφορικής και Τεχνικών Έργων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για την υλοποίηση της πράξης 17η/21-5-2018/Θ12ο της Συγκλήτου του ΤΕΙ ΑΜΘ (με ΑΔΑ: 7Ν1Σ4691Ο8-1ΗΩ, και ΑΔΑΜ: 18REQ003085706), προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού – συνοπτικού (άρθρο 117 του Ν4412/2016) για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Εργασίες αναβάθμισης μαγειρείων και ενός γραφείου ΕΠ, στο κτιριακό συγκρότημα Καβάλας», με προϋπολογισμό 51.938,37 € (Κατηγορία οικοδομικά).

  1. Απλοποιημένη προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού αναβάθμισης μαγειρείων ΑΔΑΜ (pdf)
  2. Προϋπολογισμός μαγειρείων (pdf)
  3. Τεχνική περιγραφή (pdf)
  4. Τιμολόγιο μελέτης (pdf)
  5. Γ.Σ.Υ. έργου (pdf)
  6. Ε.ΣΥ. έργου (pdf)
  7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (pdf)
  8. ΤΕΥΔ Εργασίες αναβάθμισης μαγειρείων και ενός γραφείου ΕΠ, στο κτιριακό συγκρότημα Καβάλας (doc)

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

stegasi@teiemt.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services